Voorwaarden Huurovereenkomst
Thuis in Hongarije
Zorgeloos genieten!
  • Registreer

Voorwaarden Huurovereenkomst

1
AddThis Social Bookmark Button

 

De algemene voorwaarden huurovereenkomst van Ten2Ten Reizen zijn beschikbaar als download in het zogeheten PDF formaat. Klik HIER om de algemene voorwaarden huurovereenkomst naar uw computer te downloaden. Voor het openen en bekijken van onze algemene voorwaarden heeft u het programma Adobe Reader nodig. Dit programma kunt u HIER gratis downloaden en installeren (indien nodig).

Artikel 1.

Algemeen en de begripsbepalingen

1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de totstandkoming van een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van vakantieaccommodaties, verder ook te noemen: huurovereenkomst.

2. Onder vakantieaccommodaties wordt verstaan vakantiehuizen en overige overnachtingsmogelijkheden zoals campings, bungalowparken, hotels enzovoort.

3. Van Tuijl Recreatie Bemiddeling, hierna aangeduid als VTRB, is een bedrijf dat adviseert, informeert, bemiddelt in opdracht van eigenaar/verhuurder.

4. VTRB informeert de huurder over huurobjecten, prijzen, voorwaarden en overige onderwerpen die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn.

5. Onder huurder wordt mede verstaan degene die door bemiddeling van VTRB de door de eigenaar/verhuurder te huur aangeboden vakantieaccommodatie huurt.

6. Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar/eigenaren van de te verhuren vakantieaccommodatie(s).

7. Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar of door VTRB namens de eigenaar aangewezen contactpersoon en/of sleutelhouder.

8. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de vakantieaccommodatie.

9. Onder huurbedrag wordt verstaan de huursom verhoogd met eventueel bijkomende kosten, zoals onder andere kosten eindschoonmaak en toeristenbelasting.

10. Onder factuurbedrag wordt verstaan het huurbedrag verhoogd met reserveringskosten en eventuele borgsom.

Artikel 2.

Totstandkoming huurovereenkomst

 1. Het reserveren van de vakantieaccommodatie kan geschieden per telefoon, schriftelijk of via email.

2. De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat VTRB de huurder een schriftelijke bevestiging per post doet toekomen.

3. Een reservering zoals bedoeld onder sub 1 is definitief en bindend, dat wil zeggen dat bij annulering annuleringskosten verschuldigd zijn.

Artikel 3.

Betalingscondities

 1. Binnen 14 dagen na de reserveringsdatum dient 50% van het totale huurbedrag en de reserveringskosten te zijn voldaan door overmaking op een door VTRB op te geven bankrekening.

2. Het restant en de eventuele borgsom dienen uiterlijk 6 weken vóór vertrek op de opgegeven bankrekening van VTRB geheel te zijn voldaan. 

3. Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek, dient het gehele factuurbedrag binnen 4 werkdagen, na de reserveringsbevestiging van VTRB, te worden voldaan. Bij reservering minder dan 3 weken vóór vertrek, dient het gehele factuurbedrag binnen 2 werkdagen te worden overgeboekt. Bij een eventuele telefonische overmaking zijn de bijkomende kosten voor rekening van de huurder.

4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zendt VTRB een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is van VTRB, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd en is de overeenkomst ontbonden. VTRB brengt in dat geval annuleringskosten, als omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden, in rekening.  

Artikel 4.

Reserveringskosten

Per boeking wordt aan de huurder € 20,00 reserveringskosten in rekening gebracht. Deze reserveringskosten worden bij een eventuele annulering niet gerestitueerd.

Artikel 5.

Bijkomende kosten

Eventueel bijkomende kosten dienen vóór vertrek aan VTRB te worden voldaan.

Artikel 6.

Eindschoonmaak

1. De gehuurde vakantieaccommodatie dient na afloop van het verblijf door de huurder netjes en "bezemschoon" te worden opgeleverd.

2. Serviesgoed met toebehoren dient schoon te worden teruggeplaatst in de kasten.

3. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet.

4. Bij aankomst dient de huurder zelf te controleren of de zaken genoemd in het inventarisatieformulier aanwezig zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden bij de beheerder. Deze zal zijn uiterste best doen het item te repareren of te vervangen. Bij vertrek kan de huurder een eventuele schade via een formulier melden. De schade zal tegen kostprijs op de borgsom worden ingehouden. Als de schade de borgsom overschrijdt zal dit bedrag in rekening worden gebracht bij de huurder.

Artikel 7.

Borgsom

De eventuele borgsom wordt uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van eventuele kosten voor reparatie of vervanging van, door de huurder gemaakte of niet tijdig zijn gemeld aan de beheerder overeenkomstig artikel 6 lid 4, schade of vermissing van inventaris. 

Artikel 8.

Verplichtingen huurder

1. Verhuurder stelt, onder de in het huurcontract opgenomen voorwaarden, de vakantieaccommodatie aan huurder ter beschikking.

2. Verhuurder draagt er zorg voor dat de vakantieaccommodatie in goed verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

3. Verhuurder staat er voorts voor in dat de ter plaatse gebruikelijke dan wel contractueel overeengekomen nutsvoorzieningen zijn aangesloten en dat de huurder daarvan gebruik kan maken.

Artikel 9.

Verplichtingen huurder

 1. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek vanuit Nederland in het bezit is van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort of Europese identiteitskaart en eventueel vereist visa. In voorkomende gevallen waar huisdieren zijn toegestaan, dient de huurder ervoor zorg te dragen dat deze beschikken over bewijzen van inentingen en vaccinaties.

2. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en een annuleringsverzekering.

3. De beschrijving vermeldt het maximaal toegelaten personen van de geboekte vakantieaccommodatie. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantieaccommodatie geweigerd. Huurder blijft in het voorkomende geval de volledige huursom verschuldigd, zulks uit hoofde van schadevergoeding c.q. vergoeding (huur) voor het genoten huurgenot. Huurder heeft geen enkele aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen.

Artikel 10.

Wijzigingen en annuleringen door de huurder

 1. Voor elke wijziging, tot maximaal 6 weken voor aankomst, in een bevestigde boeking brengt VTRB een bedrag van € 50,00 in rekening. Deze kosten worden niet berekend indien de huurder bijboekt of overboekt naar een duurdere periode of woning. In dat geval worden uiteraard wel de meerkosten in rekening gebracht.

2. Iedere annulering dient schriftelijk aan VTRB kenbaar gemaakt te worden.

3. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht.

a. bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van   50% van de totale huursom verschuldigd.

 b. bij annulering vanaf 6 weken voor aanvang van het geboekte verblijf is de totale huursom verschuldigd.

4. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.

5. Reserveringskosten worden bij annulering niet gerestitueerd.

Artikel 11.

Opzegging of wijziging door VTRB.  

 1. VTRB kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:

 a. in geval van overmacht zoals onder andere oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weeromstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantieaccommodatie door de eigenaar e.d..

b. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van VTRB niet kan worden gevergd.

2. In beide gevallen zal VTRB de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van vakantieaccommodatie.

3. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige huurbedrag plaatsvinden. Enige andere schade of gevolgen van opzegging of wijziging zal niet door VTRB worden vergoed.

Artikel 12.

Aansprakelijkheid

 1. VTRB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van de gehuurde vakantieaccommodaties;

b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de vakantieaccommodatie, tijdelijk uitval of storingen in en om de vakantieaccommodatie van water- en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde weg werkzaamheden en/of bouwwerkzaamheden rondom de vakantieaccommodatie;

c. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat, door de eigenaar ingeschakelde dienstverlener(s) en/of beheerder, waarvan VTRB afhankelijk is nalatig blijven; 

d. kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.

2. Voor wat betreft ongevallen in of om de vakantieaccommodatie kunnen VTRB, de beheerder of de eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden.

3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde vakantieaccommodatie en de inventaris daarvan, ongeacht of dit gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in de vakantieaccommodatie bevinden.

4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde vakantieaccommodatie zullen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

5. Bij het samenstellen van de website en informatie bij ieder aangeboden vakantieaccommodatie, heeft VTRB veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens. Desondanks kan VTRB de juistheid en de volledigheid van de informatie niet garanderen en derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden.

6. VTRB is jegens huurder op generlei wijze aansprakelijk voor de uitvoering van de huurovereenkomst of welke daarmee hangende verplichting ook. VTRB is derhalve niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalatigheden van de betrokken verhuurder(s) noch voor de juistheid van de door deze verhuurder(s) verstrekte informatie. VTRB draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en andere voorlichtingsmaterialen, voor zover deze haar door derden zijn verstrekt.

Artikel 13 (tevens laatste artikel van de algemene voorwaarden huurovereenkomst).

Klachten/meldingsplicht/geschillen

 1. Huurder dient eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende de vakantieaccommodatie onverwijld aan verhuurder en aan VTRB te melden binnen 24 uur na aankomst bij de accommodatie middels het ter beschikking gestelde noodnummer (0031 6 2222 5281) van VTRB.

2. Verhuurder heeft na ontvangst van de klacht 24 uur de tijd om het geschil op te lossen. Indien de verhuurder hier niet (tijdig) in slaagt, neemt huurder nogmaals contact met verhuurder en VTRB op, uiterlijk binnen 36 uur na aankomst.   VTRB zal in dit geval een aantekening maken dat de klacht op juiste wijze is doorgegeven aan VTRB en dat  de verhuurder in verzuim is gebleven met het oplossen van de klacht.

3. Een klacht na (vroegtijdig) vertrek, zonder voorafgaand overleg met de verhuurder en VTRB, vrijwaart verhuurder en VTRB van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie ook.

4. Binnen 3 weken na vertrek, zal VTRB de klacht onderzoeken en met de verhuurder contact opnemen met betrekking tot een passende regeling.

5. Binnen deze regeling treedt VTRB op als mediator en zal de belangen van huurder en verhuurder afwegen en een voorstel naar beide partijen doen toekomen welke VTRB, de klacht in acht nemende, redelijk acht.

6. Indien geen overeenstemming tussen huurder en verhuurder wordt bereikt, staat het huurder en verhuurder vrij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van een rechtbank. Op alle geschillen tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing. VTRB speelt bij deze geschillen slechts een bemiddelende rol.

Van Tuijl Recreatie Bemiddeling is een onderdeel van Van Tuijl Recreatie

Burgemeester H.Blokstraat 25, 4286 CB Almkerk
0031 183 302882
0031 6 2222 5281

www.Ten2TenReizen.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over uw reis naar Hongarije en over het boeken van een mooie vakantie bij Ten2Ten Reizen. Uiteraard kunnen wij al uw vragen per mail of per telefoon beantwoorden. Om u echter nog sneller van dienst te kunnen zijn, hebben wij al een mooi overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen die wij ontvangen. Wellicht staat uw vraag en antwoord al in dit rijtje. Bekijk dus snel onze rubriek veelgestelde vragen en laat het vakantieplezier sneller beginnen!

Verhuur uw vakantiehuis

U heeft een vakantiehuis in Hongarije? Heeft u er wel eens over gedacht om dit huis te verhuren? Dan bent u bij Ten2Ten Reizen aan het juiste adres. Wij nemen u alle zorgen uit handen.

Graag informeren wij u over alle mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. Wilt u liever persoonlijk contact? Bellen kan ook. Wij helpen u graag met een deskundig advies.

Neem contact met ons op

Fijn dat u gebruik wilt maken van onze diensten. Wij helpen u graag persoonlijk verder met het boeken van een mooi vakantiehuis of een bezienswaardige rondreis in Hongarije. Neem contact met ons op om al uw wensen te bespreken:

Ten2Ten Reizen is onderdeel van 'Van Tuijl Recreatie'
Burg. H. Blokstraat 25
4286 CB Almkerk

Telefoon: 0183-302882

Uiteraard kunt u al u vragen en wensen ook aan ons mailen, door gebruik te maken van ons contactformulier. Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.